MR

Medezeggenschapsraad 
We hebben een medezeggenschapsraad (MR) waarin naast leerkrachten, ook ouders zitting hebben. Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om het extra ondersteuningsaanbod, het onderwijsconcept, het personeelsbeleid en de financiën. De MR heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak. Het voorgenomen beleid wordt besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk. Ouders kunnen vergaderingen van de MR bijwonen of vergaderpunten indienen. De MR stelt ieder jaar een jaarplan op waarin staat beschreven wat en wanneer besproken wordt. Mocht u vragen hebben of contact willen opnemen dan kan dat via het email adres: mr.obsdegouwzee@opspoor.nl  

 

Leden van de MR zijn:  

- Suzanne Hoogendoorn (voorzitter MR) 

- Dick schaap (ouder) 

- Esther Helmig (ouder) 

- Marieke Schilder (leerkracht) 

- Annabel Remmers (leerkracht) 

Ouders aan het woord

""

Wij zijn heel blij met de Gouwzee! Er is veel aandacht voor het individuele kind en er worden veel leuke extra activiteiten georganiseerd zoals koken, dansen en projecten. Onze twee kinderen gaan al jaren met veel plezier naar school.